Mercer University
  • Atlanta Emergency Hotline Number: (678) 547-6111
  • Macon Emergency Hotline Number: (478) 301-5335